รีวิว-The-Riot-Club

#รีวิว The Riot Club (Lone Scherfig, 2014)

1. ดูหน้าหนังเหมือนหนังขายผู้ชายหล่อๆ ให้คนดูได้ไปฟินกันในโรงภาพยนตร์

2. แต่จริงๆแล้วหนังมีคอนเทนต์ในระดับรุนแรงมาก เพราะมันทั้งวิพากษ์ชนชั้นของคลับนี้ที่สืบทอดรุ่นต่อรุ่นมาตั้งแต่ชนชั้นศักดินาในประเทศอังกฤษ น่าจะประมาณศตวรรษที่ 18

3. ที่น่าตกอกตกใจคือ ต่อให้เวลาจะผ่านหลายร้อยปีแล้ว คลับนี้ก็ยังมีแนวความคิดและอุดมการณ์ที่โบร่ำโบราณมาก ซึ่งก็เป็นหน่อเนื้อของชนชั้นศักดินา ที่มองตัวเองสูงส่ง ส่วนคนที่ไม่ได้อยู่ในคลับตัวเองก็เป็นพวกกเฬวรากใช้เงินซื้อได้ หรือเป็นพวกอิจฉาพวกเขาทั้งนั้น

4. หนังจึงทั้งทำให้เห็นพฤติกรรมของเหล่าคนดี (คนดีเพราะพวกเขาเหล่านี้ไม่ได้มองสิ่งที่ตัวเองทำผิด หรือเดือดร้อนใคร แต่ทำได้ก็เพราะทำได้ก็เท่านั้น และไม่ฟังเสียงวิจารณ์ใดๆทั้งมวลด้วย)

5. หนังดัดแปลงมาจากละครเวที วิธีการของหนังจึงเป็นในแบบละครเวทีทั้งหมด จนรู้สึกว่าเป็นการดูหนังที่ไม่ชวนติดตามเลย แต่เนื่องจากหนังมีคอนเทนต์น่าสนใจมาก มากจนทำให้เราไม่สนใจว่าหนังจะชวนติดตามหรือไม่ติดตาม แต่เราสนใจว่า ความคิดของคนหนุ่มเหล่านี้มีความคิดต่อโลกต่อสังคมในรูปแบบใด บวกทั้งหนังยังพาเหตุการณ์ที่เป็นเครื่องทดสอบจริยธรรมอันเลิศหรูของพวกคนเหล่านี้ก็ทำให้ เราทั้งตื่นเต้นและชวนคิด เพราะมันไม่ใช่หนังแบบ The World of Kanako ที่เราเพิ่งดูไปที่ตัวละครมันระยำ มันจะทำอะไรระยำก็เพราะมันเป็นจริงๆ แต่ตัวละครในหนังเรื่องนี้มันเชื่อมั่นว่าตัวเองเป็นคนดี ดังนั้นการที่มันทำอะไรระยำกลับกลายเป็นว่าเขาเชื่ออย่างบริสุทธิ์ว่านี่คือสิ่งที่พวกเขาควรทำ หรือทำได้ ไม่ใช่เรื่องเสียหายใดๆ

6. ค น ดี ต่ อ ใ ห้ ท ำ เ ล ว ร ะ ย ำ แ ค่ ไ ห น พ ว ก เ ข า ก็ คิ ด ว่ า สิ่ ง ที่ ท ำ นั่ น คื อ ค ว า ม ดี ง า ม แ ล ะ สู ง ส่ ง / จ บ .

ประเมินงานเขียนให้หน่อยนะครับ