Category

Cuture

Cuture, Review

ความสุขทางเลือก ‘มินิมัลลิสม์’

บางคนคิดว่าการทำงาน มีเงิน มีบ้าน มีรถ คือ ความสุข แต่แท้จริงแล้วเรามีความสุขหรือเปล่า ? บางคนคิดว่าการซื้อของที่เราอยากได้ เป็นการซื้อความสุข ยอมอดมื้อกินมื้อเ…

Continue reading
กลุ่ม Ecosexuals เชื่อว่ามีเซ็กซ์กับโลกเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ
Cuture

กลุ่ม Ecosexuals เชื่อว่ามีเซ็กซ์กับโลกเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ

กลุ่ม Ecosexuals เชื่อว่ามีเซ็กซ์กับโลกเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ กระแสอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในยุค ‘แอนโทรโปซีน’ (Anthropocene) หรือ ยุคที่เต็มไปปัญหาวิกฤติ…

Continue reading