Review, แรงบันดาลใจจากภาพยนตร์

การนับถือศาสนาเป็นความสมัครใจไม่ใช่การบังคับ

เด็กๆ รวมถึงวัยรุ่น หลายๆคนเติบโตมาในครอบครัวที่พ่อแม่นับถือศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาอะไรก็ตาม เช่น พุทธ คริสต์ อิสลาม ฯลฯ พวกเราเห็นพ่อแม่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตั้งแต่วัยเยาว์

Continue reading