Review

W (ชลสิทธิ์ อุปนิกขิต, ๒๕๕๗)

W (ชลสิทธิ์ อุปนิกขิต, ๒๕๕๗) – การที่หนังเลือกนำเสนอเด็ก 3 คน 3 ประเด็น 1.เรียนในสิ่งที่ไม่ได้รัก 2.การถูกคาดหวังการเรียนจากแม่ และ 3. ความรัก ก็แทบครอบคล…

Continue reading