Review

รีวิว ภวังค์รัก

#รีวิว ภวังค์รัก (ลี ชาตะเมธีกุล,2014) 0. เรื่องราวผลกระทบที่พังครืนลงของพิษเศรษฐกิจปี 2540 1. วันที่พ่อโดดตึกทำให้มัด (อนันดา) ต้องกลับจากนิวยอร์กมาสะสางปัญหาข…

Continue reading