Review

รีวิว As the Gods Will (Takashi Miike, 2014)

เป็นหนังที่พูดถึงอำนาจนิยมได้น่าสนใจทีเดียว ในการสะท้อนสังคม Young Generation ที่เน่าเฟะด้วยการถูกตัดสินจากตุ๊กตาโบราณที่มีต่ำนานสืบมาจากพระเจ้า หรือตุ๊กตาเหล่า…

Continue reading