Review

Bicycle Thief (1948)

จักรยานแห่งชีวิตหากกล่าวกันตามประวัติศาสตร์ภาพยนตร์แล้ว The Bicycle Thief ถูกจัดอยู่ในกลุ่มแนวสัจจะนิยมใหม่ (Neo-Realism) ซึ่งถือกำเนิดขึ้นในประเทศอิตาลีหลังช่ว…

Continue reading