Review

Dark City (Alex Proyas,1998)

  – ก่อนมี The Matrix, Inception ก็มีเรื่องนี้ เรื่องนี้ดูจะเป็นไซเบอร์พังค์ที่ได้อิทธิพลมาจากศิลปะ German Expressionist มาก ซึ่งก็จะวนเวียนต้นทางอยู…

Continue reading