Review, วิจารณ์ภาพยนตร์ วิจารณ์หนัง

Doctor Strange – จอมเวทย์ไซเคเดลิก

วิจารณ์ภาพยนตร์ Doctor Strange ไซเคเดลิก ปรัชญาตะวันออก และความตายของตัวตน ผมคงไม่เขียนอะไรในเชิงประเมินคุณค่าตัวหนังในบทความนี้ เพราะหนังมาร์เวลมันก็มีทิศทางขอ…

Continue reading