Review

Interstellar ( Christopher Nolan, 2014)

  พวกเขาและรูหนอนรูนั้นที่นักวิทยาศาสตร์ฝันถึงอยู่ร่ำไป   1.โลก เมื่อ โลกในอนาคตกำลังวอดวายด้วยพิษภัยธรรมชาติ ส่งผลให้แหล่งที่ดินทำมาหากินและอาหารกำลังหมดล…

Continue reading