Review

Into The Wild (2007)

เสรีภาพ… การโหยหาที่ใหญ่ยิ่งของมนุษย์ เชื่อเหลือเกินว่าผู้ใดก็ตามที่ชมภาพยนตร์เรื่อง Into The Wild จบลง ไม่ว่าผู้นั้นจะรู้สึกเห็นด้วยหรือไม่ก็ตามทีต่อการก…

Continue reading